Online betalingsmuligheder hos SOR IF

Vedtægter for SOR IF

Hjemsted, navn og formål:

§1 Foreningens navn er ”SOR IF”. Foreningens hjemsted er Sorø Kommune.

§2 Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. § 3 Foreningen er tilsluttet DGI Vestsjælland og relevante specialforbund under Danmarks Idrætsforbund, og dermed undergivet disse organisationers vedtægter.

Medlemmer:

§4 Som medlemmer optages børn og voksne med interesse i foreningens formål og som vedkender sig nærværende regler. §5 Foreningen optager aktive og passive medlemmer.
§6 Medlemskabet er gældende for en sæson, og skal fornyes årligt.
§7 Man bliver medlem af foreningen ved at melde sig til en aktivitet eller som passivt medlem.

§8 Man kan ikke deltage i en aktivitet uden at være tilmeldt og have betalt sit kontingent.
§9 Kontingentet fastsættes af bestyrelsen ved hver sæsons begyndelse.
§10 Foreningen kan nægte at optage en person som medlem, eller ekskludere et medlem, hvis det ikke overholder vedtægterne eller på anden måde er skadelig for foreningens drift. Udelukkelse eller eksklusion kan ankes til førstkommende generalforsamling, hvor det skal behandles som et særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingen:

§11 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§12 Generalforsamlingen afholdes hvert år i perioden 15. august til 15. september og indkaldes med mindst 14 dages varsel via foreningens hjemmeside.
§13 Dagsordenen til en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formanden aflægger beretning
4) Eventuelle udvalgsberetninger
5) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6) Forelæggelse af det kommende års budget til godkendelse
7) Indkomne forslag
8) Valg af formand
9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisorer efter reglerne i § 21-22
10) Eventuelt

§14 Møderet på generalforsamlingen har aktive og passive medlemmer, der har betalt kontingent.
§15 Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer over 16 år. En forælder eller værge til et medlem under 16 år kan stemme på dettes vegne. Hver fremmødt har dog kun 1 stemme og kun fremmødte kan afgive stemmer.
§16 Sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen). Til vedtægtsændringer eller sager om eksklusion kræves dog 2/3 flertal.
§17 Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 11 dage før generalforsamlings afholdelse og offentliggøres på opslagstavlen i Sorøhallen og på hjemmesiden senest 7 dage før.
§18 Der tages referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigent og sekretær.
§19 Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når et flertal af bestyrelsen eller 2/5 af foreningens medlemmer stiller krav herom. Kravet skal sendes til formanden og indeholde forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet er modtaget. Indkaldelse og øvrige regler følger reglerne for ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen:

§20 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 – 7 medlemmer, hvoraf flertallet skal være aktive medlemmer i SOR.
§21 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, således at:

1. Formanden vælges hvert år for en ét-årig periode.
2. Yderligere 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
3. De resterende medlemmer vælges i lige år.
4. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år ad gangen.
5. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant vælges hvert år for en ét-årig periode. 6. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

§22 Valgbare er såvel aktive som passive medlemmer over 18 år.
§23 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Dog gælder følgende:

1. Bestyrelsen træffer afgørelser om foreningens drift på bestyrelsesmøder.
2. Bestyrelsesmøder skal følge en dagsorden og der skal som minimum udarbejdes beslutningsreferat.
3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af bestyrelsen
er til stede.
4. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller vælge kontaktpersoner til at varetage særlige funktioner, som ansvarlig for enkelte aktiviteter eller særlige opgaver. De pågældendes kompetence fastsættes af bestyrelsen og de refererer til bestyrelsen efter dennes bestemmelser.
5. Bestyrelsen kan supplere sig selv indtil næste generalforsamling.
6. Foreningen tegnes ved underskrift af formand eller næstformand. Ved køb eller salg af fast ejendom, samt ved optagelse af lån dog af den samlede bestyrelse.

Diverse bestemmelser:

§24 Foreningens regnskabsår løber fra 01.08 til 31.07.

§25 Foreningens medlemmer eller bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.
§26 Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.
§27 Foreningens medlemmer har ingen krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Foreningens ophør:

§28 Foreningen kan kun opløses hvis 2 på hinanden følgende lovligt indkaldte generalforsamlinger, hvor mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for.
§29 Ophører foreningen med at eksistere tilfalder foreningens eventuelle formue idræts- og ungdomsaktiviteter i Sorø Kommune efter generalforsamlingens valg. Den sidste generalforsamling vælger 2 personer til at forestå afviklingen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 2018 Bestyrelsen